เนื่องในโอกาสแบรนด์สมาร์ทโฟนขวัญใจวัยรุ่ ...

คุณถกลรัตน์ แก้วกาญจน์ หัวหน้าส่วนงานธุร ...