คลังเก็บ

ซัมซุง รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ

นาย ปาร์ค จอง ชุ ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เข้ารับมอบเข็มเสมาคุณูปการ และใบประกาศเกียรติคุณ จากนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี2561

จากการดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Samsung Dual Vocational Education Program) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ฝึกทักษะวิชาชีพในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา