AIS ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมเดินหน้าภารกิจชวนคนไทย สร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

 

AIS ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 5  ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกซึ่งประเมินบริษัทจดทะเบียนจากทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESGEnvironmental, Social and Governance) 

นอกจากนี้ AIS ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก (World Indexและดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Indexประจำปี 2562 เมื่อช่วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา

 

นับตั้งแต่ไตรมาส ปี 2562 AIS ได้เดินหน้าผลักดันการสร้างสังคม Digital อย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” ภายใต้ภารกิจ “อุ่นใจไซเบอร์” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital ใน แกนหลัก คือ 1. การยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทัน Digital ด้วย DQ (Digital Quotient) และ 2. การพัฒนาระบบคัดกรอง Online Content ที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบ “AIS Secure Net” และ “Google Family Link” ร่วมกับ Google 

นอกจากนี้ ยังใส่ใจปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลักดันเรื่องการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (ewaste) โดย AIS จะเป็นศูนย์กลางของการรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ AIS ได้นำความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงมุ่งสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ชุมชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน