คลังเก็บ

NT ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สวก. รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

ดร.วิชัย  ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 Certificate of Compliance โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3

ทั้งนี้ สวก. ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติจากประเทศอังกฤษ ภายใต้การดูแล ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT 

โดยความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ สวก. ที่ต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และสามารถต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ สวก. สามารถดำเนินการตามพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัย บุคลากร ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวขึ้นสู่การเป็น “ผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน”