คลังเก็บ

แลนเซสส์ (LANXESS) เข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ (ZDHC)

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

ZDHC Foundation เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะปรับปรุงการจัดการเคมีภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืน (sustainability) ก่อนหน้านั้นหน่วยธุรกิจเครื่องหนังของแลนเซสส์ได้เข้าร่วมองค์กร Tegewa เพื่อร่วมกำหนดรายชื่อสารเคมีต้องห้ามในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Restricted Substances Lists: MRSL)   เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในกระบวนการตัดสินใจกำหนดรายชื่อสารเคมีที่อันตราย ทางแลนเซสส์จึงเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Contributor) ของโครงการ ZDHC

รายชื่อผลิตภัณฑ์ของแลนเซสส์ถูกแสดงไว้ใน ZDHC Gateway

ZDHC Gateway Chemical Module เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีความสอดคล้องกัน (compatible) ระบบแรกของ ZDHC    เพื่อให้ผู้ผลิตสารเคมีและสูตรเคมีทั้งหลายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างปลอดภัย   สามารถทำตามมาตรฐานและเข้าถึงเครื่องมือของ ZDHC  โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ทั้งหลาย ร่วมทั้งผู้ผลิตสิ่งทอ  รองเท้าและเครื่องหนัง  สามารถใช้ซอฟต์แวร์โมดูลนี้เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและสร้างความมั่นใจว่าได้ทำตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ ZDHC เพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายลง

การทดแทนสารเคมีอันตรายด้วยสารเคมีที่อันตรายน้อยกว่าที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานเครื่องหนังของแลนเซสส์   ดังนั้นแลนเซสส์จึงเลิกใช้สารเคมีอันตรายเหล่านั้นไปก่อนที่ ZDHC จะประกาศรายชื่อสารเคมีต้องห้ามในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ZDHC MRSL for leather) ออกมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เสียอีก  จะมีเพียงผลิตภัณฑ์เพียงบางชนิดเท่านั้นที่ยังคงพบว่าถูกใช้ในขั้นตอนของการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งกำลังมีการดำเนินการหาสารเคมีอื่นมาทดแทนเช่นกัน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 แลนเซสส์เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในรายชื่อแรกของผู้ผลิตสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนังที่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของ ZDHC MRSL จึงถูกนำขึ้นประกาศไว้ในระบบ ZDHC gateway ของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งขณะนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จะถูกอัพโหลดขึ้นสู่ระบบ ให้ผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานนี้สามารถเข้าถึงได้และนำข้อมูลที่เก็บไว้นี้นำไปใช้ต่อไป

“เราเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเคมีที่สนับสนุนในเชิงรุกต่อโครงการริเริ่มนี้และเรายังทุ่มทั้งแรงงานและเงินทุนไปในการสร้างหลักการพื้นฐานในการช่วยกำหนดรายชื่อสารเคมีอันตรายนี้ให้ชัดเจน เราคาดหวังให้เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ทั้งหลายยึดมั่นในพันธสัญญานี้และบังคับให้ผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานของตนผลิตสินค้าโดยสอดคล้องกับ MRSL” กล่าวโดย ด็อกเตอร์ โธมาส แบรกเอร์เมเยอร์ (Dr. Thomas Brackermeyer ) หัวหน้าหน่วยธุรกิจสายผลิตภัณฑ์ Organic Leather Chemicals ของแลนเซสส์

มุ่งมั่นให้ได้รับใบรับรองระดับ 3 จาก Chem-MAP

The Chem-MAP value chain program ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย BLC Leather Technology Center เพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบเพื่อให้การรับรอง (verification) แก่สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตและมีเป้าหมายสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าอุปโภคบริโภค 3 กลุ่มได้แก่ โรงงานผู้ผลิตสารเคมี โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์   และบริษัทเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายร่วมถึงผู้ค้าปลีกอีกด้วย

โครงการต้องการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เคมีที่ถูกนำมาใช้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ MRSL และโรงงานผู้ผลิตสารเคมีมีการบริหารจัดการที่เพียงพอในเรื่องของการมีระบบควบคุมดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เคมีนั้นผลิตขึ้นมาด้วยการมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับมาตรฐาน กระบวนการนี้สำหรับแลนเซสส์ประกอบไปด้วยมีกระบวนการประเมินอย่างหนักแน่นโดยกำหนดให้มีโครงการตรวจสอบ (audit) และทดสอบ (test) ไล่ลงไปตามลำดับของเส้นทางที่มาของผลิคภัณฑ์ต่าง ๆ (downstream) ตลอดถึงการตรวจสอบและทดสอบติดตามไปถึงโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีของผู้จำหน่ายให้แก่แลนเซสส์

The BLC Chem-MAP เป็นระบบแรกที่ได้รับการอนุมัตจาก ZDHC เพื่อให้ได้ใบรับรองขั้นสูงสุดคือระดับ 3 (level 3 certification) กระบวนการทดสอบนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควร เพราะมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ของแลนเซสส์ที่เข้ารับการตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการตรวจสอบสามารถดูได้ตลอดเวลา “เรามุ่งมั่นกับการตรวจสอบนี้มาก ระหว่างที่การตรวจสอบนี้คืบหน้าไป จำนวนรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบผ่านในหน้าข้อมูล (profile) ของแลนเซสส์บน Gateway ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราถูกทดสอบครบและผ่านได้รับการรับรองระดับ 3 ในที่สุด” กล่าวโดยด็อกเตอร์มาร์ติน เคลบาน (Dr.Martin Kleban) ซึ่งเป็นตัวแทนของ HSEQ แห่งหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของแลนเซสส์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแลนเซสส์

แลนเซสส์เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษ  (specialty chemicals) มียอดรายได้รวมกว่า 9.7 พันล้านยูโร (ประมาณ 3.78 แสนล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2560 และมีพนักงาน 19,200 คนอยู่ใน 25 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานทั่วโลกถึง 74 แห่ง

ธุรกิจหลักของแลนเซสส์ คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (chemical intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (additives chemicals) ผลิตภัณฑ์สารเคมีชนิดพิเศษ (specialty chemicals) และพลาสติก

อีกทั้งยังมีการร่วมทุนกับ Saudi Aramco ในบริษัท ARLANXEO ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตยางสังเคราะห์ (synthetic rubber) แลนเซสส์เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good