CAT รับเอกสารการประมูล 5G จากสำนักงาน กสทช.

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2563 พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz  1800 MHz  2600 MHz  และ 26 GHz  จากนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ณ สำนักงาน กสทช. เพื่อนำมาศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่สำหรับนำมาใช้งานและให้บริการ 5G ในอนาคต