True 5G ร่วมกับ ZTE สนับสนุนโครงการ “Home Health Care” ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

กลุ่มทรู ภายใต้ True 5G World of Health and Wellness ร่วมกับ ZTE สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G เพื่อร่วมพัฒนา และอำนวยความสะดวกในการติดตามรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่กลับไปพักดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้าน ในโครงการ “Home Health Care” (การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน)

โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และรศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ (ซ้ายสุด) หัวหน้าหน่วยG2 กับTrauma ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบจากนายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ มร. หยาง ลี่ ยู (ขวาสุด) รองประธาน บริษัท ZTE (ประเทศไทย)ณชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 

True 5G

ความร่วมมือของกลุ่มทรู กับ ZTE ครั้งนี้เป็นการนำเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในโครงการ “Home Health Care” (การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่กลับไปพักดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้าน

เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวจะใช้ตรวจวัดค่าสัญญาณชีพ และค่าต่างๆ เช่น ความดันโลหิต คลื่นหัวใจ อัตราการเต้นหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด และนำผลขึ้น Healthcare Cloud เพื่อนำมาใช้สำหรับวินิจฉัยและเก็บบันทึกอย่างเป็นระบบต่อไป ทดแทนการใช้กระดาษในการบันทึก รวมทั้งเครื่องดังกล่าวยังมีจอภาพให้สามารถทำ video call กรณีจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ในทันทีได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถนำเครื่องมือแพทย์ใช้วัดผลด้วยตัวเองที่บ้านได้ โดยส่งผลการตรวจสู่ Healthcare Cloud เพื่อให้พยาบาลและแพทย์ติดตามผลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงผู้ป่วยยังสามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลผ่านเครื่องมือแพทย์ได้ จึงเป็นการลดภาระในการเดินทางไปโรงพยาบาลสำหรับคนไข้ได้อีกด้วย