คลังเก็บ

“สามารถ” มั่นใจ เพิ่มทุนกลุ่มดิจิตอล ลุยธุรกิจใหม่

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ยืนยันพร้อมเพิ่มทุนในบริษัท สามารถดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้สามารถดิจิตอลนำไปใช้ในการลงทุนขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความยั่งยืนในอนาคต

“สามารถ”

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโน้มการเติบโตของสามารถดิจิตอลในการขยายธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเน้นการสร้างรายได้ประจำและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา สามารถดิจิตอลได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและเริ่มขยายธุรกิจใหม่ๆอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่นับจากไตรมาส 2 เป็นต้นไป  ดังนั้น ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.สามารถดิจิตอล (SDC)  บริษัทจึงเห็นชอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของSDC ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจของสามารถดิจิตอลให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

อนึ่ง ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บมจ.สามารถดิจิตอล ได้เห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Right offering ) ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอ หุ้นละ 0.30 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (SDC-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1   1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้  ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีอายุ 5 ปี และมีราคา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีระยะเวลาในการจองซื้อและชำระค่าหุ้น วันที่ 22-25 และ 28 พ.ค 2561